ชื่อสถานที่ : วัดวัง
ที่ตั้ง : บ้านลำปำ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง
เส้นทางคมนาคม
: จากศาลากลางจังหวัดพัทลุงไปทางทิศตะวันออกตามถนนลาดยางสาย ราเมศวร์-อภัยบริรักษ์ (พัทลุง-ลำปำ) ประมาณ 7 กิโลเมตร
ความสำคัญต่อชุมชน : ภายในวัดมีอุโบสถก่ออิฐถือปูน จิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติ วิหารคต พระพุทธรูปปูนปั้น พระพุทธรูปสำริด และเจดีย์ก่ออิฐถือปูน มีความสำคัญทางด้านศิลปกรรมและเป็นที่เคารพนับถือขอวประชาชนทั่วไป และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพัทลุงด้วย
สภาพแวดล้อม : พื้นที่เป็นที่ราบมีกำแพงล้อมรอบด้านทิศตะวันตกและทิศใต้มีคลองน้ำเชี่ยวไหลผ่าน บริเวณรอบโบราณสถานมีต้นไม้ยืนต้นให้ความร่มรื่นเป็น มะม่วง ชมพู่ อโศก มะพร้าว และต้นโพธิ์ อาคารโบราณสถานได้รับการบูรณะจากกรมศิลปากร แต่มีบางส่วนอยู่ในสภาพชำรุด เช่น วิหารคด พระพุทธปูนปั้น 108 องค์ เป็นต้น
สถานภาพ : ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน

วัดวัง

ขอขอบคุณ ศูนย์ข้อมูลโบราณสถานพัทลุง (เจี๊ยบ วิดีโอ โทร.01-2754150) เอื้อเฟื้อข้อมูล