ท่องเที่ยวสถานที่เกษตรพัทลุง

หัตถกรรมจากกะลา

เชิญศึกษาดูงาน
- การผลิตหัตถกรรมกะลาหลายรูปแบบ
- สาธิตการผลิต
- ฝึกปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์จากกะลา

นายปลื้ม ชูคง วิทยากรเกษตรกร
ณ บ้านเลขที่ 42/1 หมู่ที่ 1 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง โทร 01-4655751

สนใจติดต่อ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลชัยบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โทร (074) 613-335


หัตถกรรมจากกระจูด

เชิญศึกษาดูงาน
- การผลิตผลิตภัณฑ์กระจูด ตาก มัด ย้อม รวมทั้งวิธีสานกระจูดเป็นลวดลายต่าง ๆ

นายนิยม ขาวเผือก วิทยากรเกษตรกร
ณ กลุ่มแม่บ้านปลายตรอกร่วมใจ หมู่ที่ 9 ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
โทร (074) 685-316

สนใจติดต่อ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลทะเลน้อย
สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โทร (074) 681-772


แปรรูปผลผลิตเกษตร

เชิญศึกษาดูงาน
- กล้วยฉาบม้วนอบเนย
- ฉาบแว่น
- ฉาบเค็ม
- กล้วยไข่ฉาบเค็ม

นายจำเนียร เลื่อนแก้ว วิทยากรเกษตรกร
ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บ้านหนองเหรียง
ม.7 ต.บ้านนา กิ่ง อ.ศรีนครินทร์ โทร. (074) 614-330

สนใจติดต่อ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านนา โทร.(074) 614-330
สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โทร (074) 614-184


ไร่นาสวนผสมตามแนวทฤษฎีใหม่

เชิญศึกษาดูงาน
- ไร่นาสวนผสมตามแนวทฤษฎีใหม่
- การเกษตรอนุรักษ์ดินและน้ำ
- การวางแผนการผลิตอย่างต่อเนื่อง

นายน้อม คงเทพ วิทยากรเกษตรกร
ณ บ้านเลขที่ หมู่ที่ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

สนใจติดต่อ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลดอนทราย
สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โทร (074) 681-772


ข้าว

เชิญศึกษาดูงาน
- การกำหนดช่วงปลูกที่เหมาะสม (นาหลังน้ำลด)
- การจัดการศัตรูข้าวแบบผสมผสาน (ไอ พี เอ็ม)
- การผลิตขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว

นายพะวิง ทองช่วย วิทยากรเกษตรกร
ณ บ้านคลองตรุด หมู่ที่ 8 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง อบต.และศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ ต.ชัยบุรี

สนใจติดต่อ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลชัยบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โทร (074) 613-335


ทุเรียน

เชิญศึกษาดูงาน
- เทคนิคการจัดการสวนทุเรียน (ไอ พี เอ็ม)
- การผลิตนอกฤดูกาล

นายเจริญ อุไรพันธุ์ วิทยากรเกษตรกร
บ้านเลขที่ 23 หมู่ที่ 10 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง

สนใจติดต่อ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคลองเฉลิม
สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โทร (074) 687-040


สะละ

เชิญศึกษาดูงาน
- เทคนิคการปลูกสะละ
- ปลูกไม้ผลผสมผสาน

นายสวาท โอทอง วิทยากรเกษตรกร
ณ บ้านเลขที่ 224 บ้านในกอย ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
โทร. 01-6084494

สนใจติดต่อ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองธง
สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง โทร (074) 625-146


ไม้ผลผสมผสาน

เชิญศึกษาดูงาน
- การปลูกไม้ผลหลายชนิด เช่น มังคุด ทุเรียน เงาะ
- การจัดการระบบน้ำ
- การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน

นายมวน คุ้มเคี่ยม วิทยากรเกษตรกร
ณ บ้านเลขที่ 133 หมู่ที่ 4 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง (074) 632-086

สนใจติดต่อ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลตะโหมด
สำนักงานเกษตรอำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โทร (074) 695-420


ผักปลอดภัยจากสารพิษ

เชิญศึกษาดูงาน
- การจัดการศัตรูผักแบบผสมผสาน (ไอ พี เอ็ม)
- การจัดการด้านการตลาด
- การผลิตและใช้น้ำสกัดชีวภาพ

นายเรียง บุญมี วิทยากรเกษตรกร
ณ บ้านเขาแดง หมู่ที่ 5 ต.พญาขัน อ.เมือง จ.พัทลุง

สนใจติดต่อ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลพญาขัน
สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โทร (074) 613-335


เกษตรผสมผสาน

เชิญศึกษาดูงาน
- การเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่

นายเสริม แสงทอง วิทยากรเกษตรกร
ณ บ้านเลขที่ 341 บ้านปลายนา หมู่ที่ 12 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

สนใจติดต่อ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลพนางตุง
สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โทร (074) 681-772


วนเกษตร

เชิญศึกษาดูงาน
- การจัดการสวนสมุนไพร
- การจัดการไม้ผลผสมผสาน
- การจัดการผักพื้นบ้าน-อาหารพื้นเมือง
- การทำปุ๋ยหมัก

นายเคียง คงแก้ว วิทยากรเกษตรกร
ณ บ้านเลขที่ 129 บ้านพาคราม หมู่ที่ 4 ต.บ้านนา กิ่ง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

สนใจติดต่อ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านนา
สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โทร (074) 614-184


ไร่นาสวนผสม

เชิญศึกษาดูงาน
- ระบบการจัดการไร่นาสวนผสมเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ไร่นาสวนผสมดีเด่นระดับภาค ปี 22542
- การบริหารจัดการน้ำในไร่-นา

นายประกอบ แด้งปรก วิทยากรเกษตรกร
ณ บ้านเลขที่ 130/2 หมู่ที่ 6 บ้านนาหม่อน ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

สนใจติดต่อ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนาปะขอ
สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง โทร (074) 679-161


ขอขอบคุณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง

กลับสู่หน้าหลัก