ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง


    นับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ประชาชนชาวไทยจึงได้เริ่มใช้วิธีการสรรหาตัวแทนเข้าไปร่วมบริหารประเทศ โดยผ่านกระบวนการเลือกตั้ง ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา


ทำเนียบผู้แทนราษฎรของจังหวัดพัทลุงที่มาจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ ปี 2476 - 2546
ชุดที่
ชื่อ-สกุล
พรรค
วัน/เดือน/ปี ที่เลือกตั้ง
การเลือกตั้ง
หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

14
15


16


17


18


19


20


21


22


ร.ต.ถัด รัตนพันธุ์
นายถัด พรหมมาณพ
ร.ต.ถัด รัตนพันธุ์
นายถัด พรหมมาณพ
นายสมบุญ ศิริธร
ร.ต.ท.คลาด ขุทรานนท์
นายถัด พรหมมาณพ
นายถัด พรหมมาณพ
นายเปลื้อง คชภักดี
นายขาว อินด้วง
นายอาทิตย์ สุภาไชยกิจ
นายอ่ำ รองเงิน
นายอ่ำ รองเงิน
นายเจริญ หนูสง
นายอ่ำ รองเงิน
นายไรน่าน อรุณรังษี
นายพร้อม บุญฤทธิ์
นพ.สว่าง พรเรืองวงศ์
นายคล้าย จิตต์พิทักษ์
นายธีรศักดิ์ อัครบวร
นายวีระ มูสิกพงศ์
นายวีระ มูสิกพงศ์
นายโอภาส รองเงิน
นายพร้อม บุญฤทธิ์
นายพร้อม บุญฤทธิ์
นายวีระ มูสิกพงศ์
นายโอภาส รองเงิน
นายโอภาส รองเงิน
นายเจริญ ภักดีวานิช
นายสานันท์ สุพรรณชนะบุรี
นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ
นายสุพัฒน์ ธรรมเพชร
นายสานันท์ สุพรรณชนะบุรี
นายสุพัฒน์ ธรรมเพชร
นายสมคิด นวลเปียน
นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ
นายสุพัฒน์ ธรรมเพชร
นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ
นายสมคิด นวลเปียน
นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ
นายสุพัฒน์ ธรรมเพชร
นายสมคิด นวลเปียน
นายสุพัฒน์ ธรรมเพชร
นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ
นายนริศ ขำนุรักษ์
ไม่สังกัดพรรค
ไม่สังกัดพรรค
ไม่สังกัดพรรค
ไม่สังกัดพรรค
ไม่สังกัดพรรค
ไม่สังกัดพรรค
ไม่สังกัดพรรค
ไม่สังกัดพรรค
ธรรมาธิปัตย์
ประชาธิปไตย
ชาวนาชาวไร่
แนวประชาธิปไตย
อธิปัตย์
ประชาธิปไตย
ประชาธิปัตย์
สังคมนิยมแห่ง ปท
ประชาธิปัตย์
กิจสังคม
ไม่สังกัดพรรค
ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
ประชาชน(เอกภาพ)
ชาติไทย
ประชาชน(เอกภาพ)
ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
ความหวังใหม่
ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
15 พ. ย. 2476
7 พ. ย. 2480
12 พ. ย. 2481
30 ก. ค. 2487
6 ม. ค. 2489
5 ส. ค. 2489
29 ม. ค. 2491
26 ก. พ. 2495
22 ก. พ. 2500
15 ธ. ค. 2500
10 ก. พ. 2512
10 ก. พ. 2512
26 ม. ค. 2518
26 ม. ค. 2518
4 เม. ย. 2519
4 เม. ย. 2519
22 เม. ย. 2522
22 เม. ย. 2522
22 เม. ย. 2522
6 ม. ค. 2523
29 พ. ย. 2524
18 เม. ย. 2526
18 เม. ย. 2526
18 เม. ย. 2526
27 ก. ค. 2529
27 ก. ค. 2529
27 ก. ค. 2529
24 ก. ค. 2531
24 ก. ค. 2531
24 ก. ค. 2531
22 มี. ค. 2535
22 มี. ค. 2535
22 มี. ค. 2535
13 ก. ย. 2535
13 ก. ย. 2535
13 ก. ย. 2535
2 ก. ค. 2538
2 ก. ค. 2538
2 ก. ค. 2538
17 พ. ย. 2539
17 พ. ย. 2539
17 พ. ย. 2539
6 ม. ค. 2544
6 ม. ค. 2544
6 ม. ค. 2544
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ซ่อม
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ซ่อม
ซ่อม
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป


ถึงแก่กรรม 18 มี.ค.87
แทน ร.ต.ถัด
เลือกเพิ่มเติม


ต้องสังกัดพรรค


พัทลุงเริ่มมีได้ 2 คน

พัทลุงเริ่มมีได้ 3 คน
ถึงแก่กรรม 19 ต.ค. 22
ถึงแก่กรรม 5 ก.ย. 24
แทน นพ. สว่าง
แทน นายคล้าย

เขต 1
เขต 2
เขต 3


ขอขอบคุณ : อาจารย์ชัยยันต์ ศุภกิจ ร.ร.บ้านท่ามิหรำ อ.เมือง จ.พัทลุง เอื้อเฟื้อข้อมูล

กลับสู่หน้าหลัก