ประวัติและผลงาน
นายสวัสดิ์ โชติพานิช

     นายสวัสิดิ์ โชติพานิช
       เกิด 17 ตุลาคม พ.ศ.2475

     ประวัติการศึกษา
     -มัธยมปีที่หก โรงเรียนพัทลุง
     -ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัฒฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     -เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสถาน
     -วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 24

     ประวัติการทำงาน
     -ผู้พิพากษา
     -อธิบดีกรมบังคับคดี
     -ปลัดกระทรวงยุติธรรม
     -อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
     -ประธานศาลฎีกา
     -กรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ชุดแรก

     เกียรติคุณงานที่สำคัญระดับชาติ
     1.สมาชิกวุฒิสภา
     2.กรรมการร่างกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
     3.กรรมการข้าราชการพลเรือน
     4.กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
     5.ประธานมูลนิธิปกเกล้าตุลาการ
     6.ประธาน อ.ก.พ. วิสามัญ เกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์
     7.ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทักษิณ
     8.กรรมการสภามหาวิทยาลัยทักษิณ     ขอขอบคุณ อ.สุทธิชัย หนูนวล เอื้อเฟื้อหนังสือ คนพัทลุง

กลับสู่หน้าหลัก