ปฏิทินเทศกาล/ประเพณีจังหวัดพัทลุง

เดือน
เทศกาล/ประเพณี
กุมภาพันธ์ - มีนาคม

เทศกาลล่องเรือแลนกทะเลน้อย ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย

-ชมนกและพืชพรรณทะเลน้อย
-การจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรและสินค้าพื้นเมือง
-การแสดงพื้นบ้าน
-กีฬาทางน้ำ
เมษายน
วันอนุรักษ์มรดกไทย ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาช่วยทุกขราษ์
     1.มหกรรมหนังตะลุง
     2.มหกรรมมโนราห์
- การแสดงวิถีชีวิตชาวพัทลุง
- การแสดงหนังตะลุง มโนราห์ ศิลปินพื้นบ้าน
- การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
- ราตรีชาววัง
- การแสดงมโนราห์โรงครู
มิถุนายน
งานกาชาดประจำปีของดีเมืองลุง ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง
- การออกร้านกาชาด ร้านของหน่วยงานต่าง ๆ
- การจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
- การออกร้านจำหน่ายสินค้า
- ฯลฯ
สิงหาคม
งานกรีฑาจังหวัดพัทลุงณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง
- แข่งขันกีฬานักเรียน กีฬาประชาชน (ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง)
- การแสดงศิลปวัฒนธรรม
- ออกร้านแสดงสินค้าเกษตร หัตถกรรม
- ฯลฯ
ตุลาคม
งานแข่งโพนลากพระ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง
- การแข่งโพนจากวัดต่าง ๆ ในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดใกล้เคียง ประมาณ 200 โพน
- การประกวดบวนแห่โพน

กลับสู่หน้าหลัก