นายนพพล กองเอียด
ผู้ประดิษฐ์ เครื่องมือห่อผลไม้ (รางวัลที่ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2545)

ประวัติส่วนตัว
    นายนพพล กองเอียด เกิดเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2508 อายุ 38 ปี บิดาชื่อ นายทิ่น กองเอียด มารดาชื่อ นางเอื้อม กองเอียด ภูมิลำเนาเดิม อยู่บ้านเลขที่ 30/2 หมู่ที่ 2 ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
ถานภาพทางครอบครัว
    -สมรสกับ นางจรีย์ กองเอียด (ศรีนวลขาว) มีบุตร 2 คน ชาย 1 คน ชื่อ ด.ช.หริรักษ์ กองเอียด หญิง 1 คน ชื่อ ด.ญ.ฌัชกานต์ กองเอียด
ประวัติการศึกษา
    -ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป1.-ป.4) โรงเรียนบ้านท่าลาด ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
    -ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5-ป.6) โรงเรียนวัดท่านางพรหม ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
    -ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) โรงเรียนเขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
    -หลักสูตรพนักงานสาธารณสุขชุมชน (พนักงานอนามัย) วิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ จ.ยะลา รุ่นที่ 36
ประวัติการทำงาน
    -ปัจจุบัน รับราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข ระดับ 6 (หัวหน้าสถานีอนามัย) สถานีอนามัยบ้านน้ำตก หมู่ที่ 1 ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่อยู่ปัจจุบัน
    -บ้านเลขที่ 140 หมู่ที่ 1 ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

เหตุผลและแรงจูงใจเกี่ยวกับการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์

    โดยพื้นฐานเดิมครอบครัว บิดามารดา มีอาชีพทำนา ทำสวนยางพารา มีฐานะยากจน ตอนวัยเด็กจึงต้องช่วยเหลือบิดามารดาในการประกอบอาชีพ ด้วยความยากลำบาก จึงพยายามเล่าเรียนศึกษาหาความรู้ เพื่อการประกอบอาชีพที่ไม่ต้องลำบากเหมือนกับการทำนาทำสวน โดยนิสัยส่วนตัวเป็นคนรักการอ่าน การจินตนาการ เมื่อจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้สอบเข้าเรียนต่อที่วิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ จังหวัดยะลา และเมื่อจบการศึกษา เข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน (พนักงานอนามัย) หรือชาวบ้านโดยทั่วไปเรียกว่า "หมออนามัย" ทำงานอยู่ที่สถานีอนามัย อยู่กับชาวบ้าน ชุมชน ให้บริการดูแลด้านสุขภาพตามบทบาทหน้าที่ของหมออนามัย เช่น การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การป้องกันและควบคุมโรค การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ ได้ร่วมกับหน่วยงานในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ในการแก้ปัญหาของชาวบ้าน การสัมผัสกับชุมชนทำให้ทราบถึงปัญหาของชาวบ้าน นอกเหนือจากด้านสุขภาพอนามัยแล้ว ปัญหาจากการประกอบอาชีพยังเป็นปัญหาของชาวบ้านที่รอการแก้ไข ประกอบกับจากพื้นฐานเดิมของครอบครัวที่มีอาชีพทางการเกษตร ถึงแม้จะมีอาชีพรับราชการในปัจจุบัน โดยนิสัยส่วนตัวก็ยังรักการเกษตร เมื่อมีครอบครัวและสร้างบ้านเรือน ก็ได้ปลูกไม้ผลไว้เพื่อบริโภคภายในบริเวณบ้าน เช่น ขนุน กระท้อน มังคุด เมื่อไม้ผลได้ผลผลิต ก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับการทำลายของแมลงศัตรูพืช เช่น ผลขนุนจะถูกหนอเจาะ ผลกระท้อน มังคุด ถูกทำลยโดยแมลงวันทองเจาะไซผล ในขั้นแรกก็แก้ปัญหาโดยการใช้ยาฆ่าแมลง การห่อโดยใช้บันได การปีนลำต้น ก็ยังพบอุปสรรค เช่น การใช้ยาฆ่าแมลง มักได้รับผลกระทบจากการใช้ยา มีอาการวิงเวียนศีรษะ กลิ่นจากยา การใช้บันได หรือการปีนลำต้นเพื่อห่อผลไม้ ได้พบปัญหาจากอุบัติเหตุ อาจตกบันได หรือตกต้นไม้ จากมดบนลำต้น การไม่มีเวลาว่างพอ ล่าช้าในการห่อ ตลอดจนสิ้นเปลืองแรงงาน จากปัญหาดังกล่าวจึงมีความคิดว่า เกษตรกรที่ประกอบการทำสวนผลไม้เป็นอาชีพหลัก หรือแม้แต่ปลูกไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือนก็น่าจะประสบปัญหาดังกล่าว บางรายอาจถึงกับปล่อยทิ้งไม่สนใจกับผลผลิตที่เกิดขึ้น จึงไม่คุ้มกับการลุงทุน หรือรายที่มีทุนมาก ก็อาจทำเป็นนั่งร้าน ซึ่งต้องใช้ต้นทุนสูง ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นสาเหตุให้คิดสิ่งประดิษฐ์เป็นเครื่องห่อผลไม้ เพื่อห่อผลกระท้อน และสามารถห่อผลไม้ชนิดอื่นที่มีขนาดผลใกล้เคียงกันได้ เช่น ฝรั่ง ชมพู่ ม่าเหมี่ยว ทับทิม ฯลฯ หรือถ้าหากมีผลขนาดใหญ่กว่าก็สามารถตัดแปลงได้ โดยใช้ส่วนประกอบในการประดิษฐ์ที่มีขนาดใหญ่กว่า แต่อาศัยหลักการเดียวกัน ซึ่งเครื่องมือที่ประดิษฐ์นี้ นอกจากจะมีคุณสมบัติห่อผลไม้ได้เกือบทุกชนิดแล้ว ยังเป็นเครืองมือที่ใช้ได้ง่าย น้ำหนักเบา เก็บรักษาง่าย ปรับเปลี่ยนทิศทางการห่อได้ทั้งในแนวตั้แนวนอน หรือทำมุมเอียง วัสดุที่ใช้ห่อหาได้ง่าย

การประกวดผลงาน

     เครื่องมือห่อผลไม้ "หมอพล" ได้ประดิษฐ์ครั้งแรกเมื่อปี 2542 เนื่องจากปัญหาที่ประสบอยู่และได้รับแรงบันดาลใจจาก คุณจารึก ปิยวาจานุสรณ์ นวก.สาธารณสุข 7 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน โดย นายนพพล กองเอียด ใช้เวลาคิดค้นหลักการทำงานของเครื่องมือ 1 คืน และได้ประดิษฐ์เพื่อใช้เอง ในปี 2543 และ 2544 ได้พัฒนารูปแบบให้กระทัดรัด แข็งแรง แนะนำให้เกษตรกรในละแวกใกล้เคียงใช้ ในปี 2545 ได้ผลิตจำหน่ายประมาณ 50 เครื่อง และได้แนะนำให้เพื่อนข้าราชการสาธารณสุขใช้ ประมาณกลางปี 2545 ได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องมือเกี่ยวกับการเกษตร ได้พูดคุยกับวิทยากรที่จัดการอบรม และได้รับการแนะนำให้ส่งเข้าประกวด
    ได้ส่งสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดเมื่อเดือนตุลาคม 2545 ตามโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2545 ในหัวข้อ "เครื่องจักรกลเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อมการเกษตร"
    ได้รับรางวัลที่ 2 จากการประกวด ได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ จากนายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท โดยมีกำหนดการรับรางวัลในเดือนเมษายน 2546 ณ ทำเนียบรัฐบาล และได้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการ ในวันเกษตรแห่งชาติ ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2546 - 8 กุมภาพันธ์ 2546
    จากการแสดงผลงาน ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี ได้จำหน่ายเครื่องมือห่อผลไม้ให้กับผู้สนใจประมาณ 400 กว่าเครื่อง โดยจำหน่ายหมดตั้งแต่วันที่ 4 ของงาน และภายหลังจากเสร็จสิ้นการจัดนิทรรศการ ได้รับการสั่งซื้อจากผู้สนใจอีกมากมาย

เครื่องมือห่อผลไม้ "หมอพล"

     ใช้ห่อผลไม้เพื่อป้องกันแมลงซึ่งเป็นศัตรูตามธรรมชาติของผลไม้ ช่วยป้องกันแสงแดด ช่วยให้ผลไม้มีผลสวยงาม ช่วยทุ่นค่าแรง ค่าใช้จ่าย และลดอันตรายที่อาจเกิดจากการปีนขึ้นไปห่อผลไม้โดยใช้บันได หรือปีนขึ้นไปห่อบนลำต้น

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
    1.อุปกรณ์ห่อผลไม้ 1 อัน
    2.ถุงกรอบแกรบขนาด 6*12 หรือ 6*14 นิ้ว ตัดก้นถุงทั้ง 2 ข้างเพื่อมิให้เป็นที่ขังของน้ำ ใช้ถุง 1 ใบต่อผลไม้ 1 ผล
    3.ถุงกระดาษหนังสือพิมพ์ ขนาดพอเหมาะกับตะกร้า ความสูงเมื่อใส่ลงในตะกร้าแล้วต่ำกว่าปากตะกร้าเล็กน้อย
    4.หนังยางวงเล็ก
    5.ด้ามไม้ไผ่ หรือ ไม้อื่นๆ ขนาดปลายสามารถต่อกับท่อพีวีซีขนาด 1 นิ้วได้ ความยาวประมาณ 3-4 เมตร หรือ ตามต้องการ
วิธีใช้
    1.ใช้ยางวงเล็ก ขึงเข้ากับลวดที่โผล่ขึ้นมาจากขอบตะกร้าทั้ง 4 อัน
    2.ใส่ถุงกรอบแกรบลงในตะกร้า โดยให้ก้นถุงลงไปถึงก้นตะกร้า และปากถุงอยู่เลยเหนือยางเส้นที่ขึงเอาไว้ ดึงปากถุงให้ผายออกเพื่อห่อผลไม้ได้สะดวก
    3.นำถุงกระดาษหนังสือพิมพ์ที่เย็บเตรียมไว้ ใส่ลงในถุงกรอบแกรบในตะกร้า (ขนาดความสูงของถุงกระดาษที่เหมาะสม คือ ปากถุงกระดาษจะอยู่ใต้ยางที่ดึงไว้เล็กน้อย เปิดปากถุงเป็นช่องไว้เพื่อเป็นที่สำหรับใส่ผลไม้
    4.ยื่นอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ไปห่อผลไม้ตามที่ต้องการ
    5.ดึงเชือกที่ผูกติดกับฐานลวด ลวดจะถูกดึงลง ยางเส้นที่รัดลวดจะหลุดออก และจะรัดถุงกรอบแกรบ
    6.ดึงอุปกรณ์ลง เป็นอันเสร็จในการห่อผลไม้ 1 ผล ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนหมด

สนใจติดต่อ : นายนพพล กองเอียด 140 ม.1 ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170 โทร.0-9974-3722

ทีมงาน เมืองลุง.คอม รายงาน

กลับสู่หน้าหลัก