ชื่อสถานที่ : เมืองเก่าบ้านควนแร่
ที่ตั้ง : บ้านควนแร่ ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง
เส้นทางคมนาคม : จากศาลากลางจังหวัดพัทลุงไปทางทิศตะวันออกตามถนนลาดยางสายราเมศวร์-อภัยบริรักษ์ (พัทลุง-ลำปำ) ประมาณ 5 กิโลเมตร มีถนนลาดยางแยกไปทางทิศใต้ประมาณ 200 เมตร
ความสำคัญต่อชุมชน : ชุมชนโบราณเคยเป็นที่ตั้งเมืองพัทลุงในสมัยอยุธยา บริเวณเมืองเก่าได้พบเครื่องปั้นดินเผา พระพุทธรูป พระโพธิสัตว์ เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่สำคัญของท้องถิ่น
สภาพแวดล้อม : พื้นที่เมืองเก่าตั้งอยู่ริมควนสูงมีร่องรอยของกำแพงและคูน้ำเหลืออยู่บ้างเล็กน้อย ด้านทิศเหนือเป็นวัดควนแร่ และคลองควนแร่ไหลผ่าน บริเวณตั้งเมืองประชาชนปลูกสร้างงานเรือนอาศัยมีต้นไม้ยืนต้น เช่น ไม้ยาง ขอบ มะม่วง มะขาม แนวกำแพงเดิมมีต้นไผ่เป็นระยะ ส่วนที่ด้านทิศตะวันออกมีถนนสายบ้านควนแร่-บ้านควนกุฏิ ตัดผ่านตัวเมืองไปบางส่วน รอบๆเนินเป็นที่ราบทำนาข้าว

เมืองเก่าบ้านควนแร่

ขอขอบคุณ ศูนย์ข้อมูลโบราณสถานพัทลุง (เจี๊ยบ วิดีโอ โทร.01-2754150) เอื้อเฟื้อข้อมูล