1

แบบที่ 1
08.00 น. นมัสการพระสี่มุมเมือง อ.เมือง
08.30 น. เดินทางไปเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย อ.ควนขนุน
09.00 น. ล่องเรือชมนกและพรรณไม้น้ำยามเช้า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย
10.30 น. ศึกษาวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำกระจูดของชาวทะเลน้อย พร้อมซื้อของที่ระลึก อ.ควนขนุน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ลำปำ
13.00 น. เดินทางไปน้ำตกไพรวัลย์ อ.กงหรา
14.00 น. ถึงน้ำตกไพรวัลย์ ลงเล่นน้ำตามอัธยาศัย
17.00 น. เดินทางกลับ


แบบที่ 2
08.00 น. ไหว้พระสี่มุมเมือง อ.เมือง
08.30 น. ชมวัดถ้ำคูหาสวรรค์ อ.เมือง อารามหลวงแห่งแรกของจังหวัดพัทลุง
10.00 น. เดินทางไปวัดวัง วัดสมัยต้นรัตนโกสินทร์ อ.เมือง
11.00 น. ชมวังเจ้าเมืองพัทลุง (วังเก่า-วังใหม่) อ.เมือง
               -ชมโบราณสถาน
               -นมัสการพระธาตุเจดีย์
14.00 น. เดินทางไปชมศูนย์หัตถกรรมการแกะหนังตะลุง อ.บางแก้ว
15.00 น. ชมการแกะหนังตะลุง (ครูอิ่ม จันทร์ชุม) พร้อมซื้อสินค้าที่ระลึก
16.00 น. เดินทางไปรับประทานอาหารทะเล และชมทิวทัศน์เกาะแก่งต่างๆ บริเวณแหลมจองถนน อ.เขาชัยสน
19.00 น. เดินทางกลับ

2 วัน 1 คืน

วันแรก

08.00 น. นมัสการพระสี่มุมเมือง อ.เมือง
08.30 น. ชมวิถีชีวิตของชุมชนและสินค้าที่ระลึกจากผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวที่บ้านคอกวัว ต.ชัยบุรี อ.เมือง
09.30 น. เดินทางไปชมธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า อ.ศรีบรรพต
               -เดินป่าศึกษาพันธุ์ไม้
               -ชมถ้ำมัจฉาปลาวน
               -ชมจุดชมวิวผาผึ้ง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. ออกเดินทางไปน้ำตกไพรวัลย์ อ.กงหรา ลงเล่นน้ำตามอัธยาศัย
15.00 น. ออกเดินทางไปถ้ำสุมโน กิ่ง อ.ศรีนครินทร์ ชมทัศนียภาพและศึกษาปฏิบัติธรรม
17.00 น. เดินทางกลับที่พัก


วันที่สอง
08.00 น. ล่องเรือดูนกน้ำและพรรณไม้ยามเช้า ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย อ.ควนขนุน
09.30 น. ศึกษาวิถีชีวิตและหัตถกรรมกระจูดของชาวทะเลน้อย ซื้อหาของที่ระลึกทะเลน้อย อ.ควนขนุน
10.30 น. ออกเดินทางไปชมวังเจ้าเมืองและวัดวัง แวะชมหาดแสนสุขลำปำ อ.เมือง
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ลำปำ
13.00 น. ออกเดินทางไปวัดเขียนบางแก้ว อ.เขาชัยสน เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดของจังหวัดพัทลุง
               -ชมโบราณสถาน
               -นมัสการพระธาตุเจดีย์
14.30 น. เดินทางไปชมศูนย์หัตถกรรมแกะหนังตะลุง อ.บางแก้ว
15.00 น. ชมการแกะหนังตะลุง (ครูอิ่ม จันทร์ชุม) พร้อมเลือกซื้อของที่ระลึก
16.00 น. เลือกซื้อของฝากที่ระลึก เช่น ลูกหยี กล้วยฉาบ กาละแม และ กุ้งแก้ว ร้านแม่สมบูรณ์ อ.เมือง
17.เดินทางกลับที่พัก


ขอขอบคุณ
ททท.ภาคใต้เขต 2 (นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง)
โทร.0-7534-6515-6 โทรสาร.0-7534-6517


กลับสู่หน้าหลัก