ประวัติและผลงาน
ร.ต.อนุกูล สุภาไชยกิจ

ชื่อ-สกุล ร.ต.อนุกูล สุภาไชยกิจ
วัน เดือน ปีเกิด 12 ธันวาคม พ.ศ.2472
สถานที่เกิด  ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
บิดา-มารดา นายเวช-นางน้อม สุภาไชยกิจ
ประวัติการศึกษา ประถมศึกษา โรงเรียนควนมะพร้าว (พญาขันธ์บำรุง)
มัธยมศึกษา โรงเรียนพัทลุง ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา (เตรียมจุฬาฯ) กรุงเทพฯ
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (ร.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศึกษาดูงาน ทวีปยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน
ตำแหน่งราชการ

-ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก หน่วย ผส.5 ร.พัน 3 ร้อย 2 ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
-ปลัดอำเภอ เมือง สายบุรี มายอ จังหวัดปัตตานี เชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
-ผู้ตรวจราชการส่วนท้องถิ่น จังหวัดพัทลุง จังหวัดนครศรีธรรมราช
-นายอำเภอ พระแสง สุราษฎร์ธานี เขาชัยสน พัทลุง ฉวาง นครศรีธรรมราช
-ปลัดจังหวัด นครศรีธรรมราช
-ผู้ว่าราชการจังหวัด พัทลุง ยะลา
-ผู้อำนวยการป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ จังหวัดพัทลุง ยะลา
-นายกเทศมนตรี เมืองพัทลุง 2 สมัย (พ.ศ.2535 -พ.ศ.2542)

ตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆ -นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพัทลุง
-กรรมการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-อุปนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-กรรมการที่ปรึกษา ศูนย์อำนวยการบริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
-กรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-กรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปัจจุบัน -สมาชิกวุฒิสภา
-ประธานกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา
เหรียญตรา/เครื่องราช ที่ได้รับ -เหรียญพิทักษ์เสรีชน
-เหรียญราชการชายแดน
-เหรียญกาชาดสมนาคุณชั้น 1
-เหรียญรักษาดินแดนยิ่งชีพ
-เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ปช.)
-เครื่องราชอิสริยาภาณ์มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
-เครื่องราชมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (มป.ช.)


     ขอขอบคุณ อ.สุทธิชัย หนูนวล เอื้อเฟื้อหนังสือ คนพัทลุง

กลับสู่หน้าหลัก